ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:

Daniel Novák, IČ 08845981

Adresa sídla: Hlinice 34, 390 02 Tábor

Podnikatel podnikající na základě živnostenského zákona nezapsaný v obchodním rejstříku

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Fotografické služby

Informace o zpracování osobních údajů klientů - subjektů údajů správcem údajů

I.

Obecné informace o zpracování osobních údajů klientů - subjektů údajů správcem údajů v souvislosti s plněním smlouvy

Výše uvedený správce osobních údajů (dále jen "správce údajů") poskytuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení o ochraně osobních údajů") subjektu údajů, který své osobní údaje poskytne správci na základě smlouvy o poskytnutí fotografických služeb správcem údajů v rámci jeho předmětu podnikání - bez ohledu na konkrétní označení a název smlouvy (dále jen "smlouva"), tyto informace:

1. Správcem údajů je výše uvedený správce údajů.

2. Účel a právní základ zpracování údajů:

 • Plnění smlouvy o poskytnutí fotografických služeb správcem údajů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně osobních údajů.

3. Předané osobní údaje:

 • Osobní údaje subjektu údajů obsažené ve smlouvě, osobní údaje subjektu údajů poskytnuté pro potřeby fakturace a osobní údaje subjektu údajů poskytnuté subjektem údajů na základě smlouvy k plnění povinností správce z této smlouvy - podobizny klientů, které správce údajů vyhotoví při plnění smlouvy o poskytnutí fotografických služeb.
 • Subjekt údajů neposkytuje správci zvláštní kategorii osobních údajů dle ust. čl. 9 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů.

4. Doba zpracování a uložení osobních údajů:

 • Správce údajů je povinen osobní údaje subjektu údajů zpracovávat a uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu potřebnou k plnění povinností ze smlouvy a k plnění obecně závazných předpisů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány a uchovávány jen po dobu trvání práv a závazků vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu jednoho (1) roku po splnění smlouvy.

5. Subjekt údajů dále bere na vědomí, že dle nařízení o ochraně osobních údajů má dále tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů;
 • právo na opravu a doplnění svých osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů, tedy na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů a neúplné osobní údaje s přihlédnutím k účelu zpracování doplnil;
 • právo na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů, tj. např. pokud odpadne právní důvod jejich zpracování nebo pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů dle čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů, v případech nepřesného nebo protiprávního zpracovávání osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů;
 • právo podat stížnost k dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Správce údajů prohlašuje, že jako správce a zpracovatel osobních údajů subjektu údajů přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování osobních údajů subjektu údajů je prováděno v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

7. Správce údajů jako správce osobních údajů je povinen plnit povinnosti podle článků 32 až 36 nařízení o ochraně osobních údajů (zabezpečení zpracování, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů, oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů).

8. Správce údajů nevyužívá pro zpracování osobních údajů subjektů údajů žádného zpracovatele údajů, kromě poskytovatele webového prostoru pro internetové stránky správce údajů, na kterých mohou subjekty údajů uvádět své osobní údaje nutné pro vypracování a plnění smlouvy, popř. smlouvu přímo uzavírat, a kromě případů uvedených v čl. III.

Správce údajů deklaruje, že zpracovatel osobních údajů plní povinnosti dle čl. 28 odst. 3 nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zejm.:

 • zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
 • splnit úroveň zabezpečení zpracování osobních údajů podle článku 32 nařízení o ochraně osobních údajů;
 • dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele osobních údajů subjekt údajů;
 • po ukončení doby zpracování a uložení osobních údajů v souladu s rozhodnutím subjektu údajů všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit správci údajů nebo subjektu údajů;
 • poskytnout příkazci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v nařízení o ochraně osobních údajů.

II.

Zpracovávání osobních údajů správcem údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení

1. Správce údajů je oprávněn zasílat svým klientům - subjektům údajů obchodní sdělení jen na základě jejich výslovného souhlasu. Souhlas se zasílám obchodních sdělení správce údajů uděluje subjekt údajů buď písemně, nebo elektronicky na internetových stránkách zaškrtnutím k tomu určeného políčka.

2. Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů po dobu, po kterou trvá souhlas subjektu údajů se zasílám obchodních sdělení správce údajů a po trvání práv a závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

3. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení správce údajů odvolat.

4. V ostatním platí obecné informace a povinnosti správce údajů uvedené v čl. I.

III.

Zveřejňování osobních údajů - fotografií správcem údajů na internetových stránkách

1. Správce údajů je oprávněn zveřejnit jím vyhotovené fotografie klientů - subjektů údajů na svých internetových stránkách a dále na webových stránkách "moje firma" provozovaných na portálu google.com, webových stránkách "firmy.cz" provozovaných na portálu seznam.cz a na sociálních sítích Instagram, Facebook a Pinterest, případně dalších internetových stránkách, jen na základě jejich výslovného souhlasu. Souhlas subjektu údajů musí být udělen ve vztahu ke konkrétním fotografiím a konkrétním internetovým stránkám. Souhlas uděluje subjekt údajů buď písemně, nebo elektronicky na internetových stránkách zaškrtnutím k tomu určeného políčka.

2. Fotografie klientů jsou na předmětných internetových stránkách zveřejněny jen po dobu, po kterou trvá souhlas subjektu údajů se zveřejněním fotografií. Fotografie se zveřejňují bez jakýchkoli jiných osobních údajů klienta.

3. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zveřejněním fotografií odvolat. V takém případě správce údajů zajistí výmaz fotografií klienta ze všech internetových stránek, na kterých byly fotografie klienta zveřejněny. Správce údajů upozorňuje subjekty údajů, že výmaz fotografií klienta ze všech internetových stránek, na kterých byly fotografie klienta zveřejněny, nezajistí úplný výmaz těchto fotografií z kybernetického prostoru, neboť v době, kdy byly fotografie zveřejněny, mohly být uživatelem těchto internetových stránek staženy do jeho úložiště.

4. V ostatním platí obecné informace a povinnosti správce údajů uvedené v čl. I.

V Táboře dne 11. 8. 2021

Správce údajů: Daniel Novák